SZAKTERÜLETEINK

 

Társasági jog, M&A


Irodánk széleskörű tapasztalattal rendelkezik a társasági jog, cég jog, egyéb nem peres eljárások (úgy mint végelszámolás, felszámolás, illetve csődeljárás) tekintetében, valamint az M&A tranzakciók területén is. Csapatunk a társasági jog teljes spektrumán nyújt rendszeresen tanácsot részvénytársaságoknak, korlátolt felelősségű társaságoknak és betéti társaságoknak.

A gazdasági társaságok működésével kapcsolatban teljes körű jogi tanácsadást nyújtunk ügyfeleink részére, különösen az ideális tőkeszerkezetre, tulajdonosi struktúrára, hatásköri kérdésekre és ideális szervezetrendszer kiépítésére vonatkozóan. Részt veszünk a cégalapításban és a cég működtetésével kapcsolatban szükséges okiratkészítésben és cégbírósági eljárásokban (taggyűlés, közgyűlés, igazgatósági-, vagy felügyelőbizottsági ülések teljes körű jogi támogatása), valamint szükség szerint a felszámolási eljárásokban és végelszámolási eljárásokban is képviseljük ügyfeleink érdekeit.

Csapatunk kiemelkedő tapasztalattal bír átalakulások terén, beleértve az egyesüléseket és szétválásokat is, továbbá a tőkeemelések (ázsiós tőkeemelés, tőke átstrukturálási műveletek stb.), valamint a tőkeleszállításokkal kapcsolatos eljárásokban, legyen szó kötelező tőkeleszállításról, vagy vagyonkivonásról.

Cégfelvásárlások esetén – legyen az share vagy asset deal – mind a vevői, mind az eladói oldal képviseletében jelentős tapasztalatot szereztünk az elmúlt évek során. A céltársaságok átvilágítása (due diligence), a szerződéses kapcsolatok elemzése, a kockázatok feltárása, a szerződések (SPA) megszövegezése során gyakorlatias látásmódunkkal, célorientáltan segítjük elő a vevői, vagy az eladói szándék elérését.

Tőkebefektetési jog


A tőkebefektetések terén szerzett közel egy évtizednyi tapasztalatunkat felhasználva nyújtunk jogi szolgáltatásokat ügyfeleink részére, amelynek során jogi átvilágításokban (due diligence) működünk közre, term sheet egyeztetéseken veszünk részt, a tranzakció előkészítése során tárgyalunk ügyfeleinkkel együtt, vagy ügyfeleink utasításai szerint, képviseletükben eljárva, valamint készítjük elő a befektetési dokumentációt (szindikátusi szerződés). Irodánk jogi szolgáltatásokat nyújt mind a befektetői, mind pedig a céltársasági oldal részére.

Irodánk büszke arra, hogy tagja lehetünk olyan meghatározó magyarországi tőkebefektetési szerveződéseknek, mint amilyen a HUNGARIAN PRIVATE EQUITY AND VENTURE CAPITAL ASSOCIATION (HVCA), vagy a HUNGARIAN BUSINESS ANGEL NETWORK (HUNBAN).

1

Befektetők részére


Évtizedes tapasztalatunk kiterjed az intézményi befektetők (ABA, ABAK) és nem intézményi befektetők (inkubátorházak, üzleti angyalok, befektetési társaságok, egyéb befektetési formák) képviseletének ellátására. Komplex szolgáltatáscsomagunk részeként, adó-, és pénzügyi szakértő partnereinkkel együttműködve teljes körű üzleti szolgáltatást nyújtunk a befektetési folyamat minden szegmensében.

Befektetők részére többek között az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

- term sheet előkészítése
- jogi átvilágítás (teljes körű, vagy red flag jogi átvilágítás)
- befektetési dokumentáció előkészítése
- portfóliókezeléssel kapcsolatos jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása
- exit dokumentáció előkészítése
- a befektetők belső, szervezeti jogi kérdéseivel kapcsolatos jogi tanácsadás.

2

Start-up vállalkozások részére


A start-up vállalkozások részére a cégalapítástól kezdődően, az IP-val kapcsolatos kérdéseken át, a munkaszervezet kialakításán túl, és még oly’ sok „start-up problémában” igyekszünk segíteni a modern kor vállalkozójának munkáját. Egy start-up életének, fejlődésének meghatározó pontja az első befektető bevonása, vagy éppen egy exit folyamat kezelése. Irodánk a befektetőkkel való minden tranzaktálás során készen áll az alábbi szolgáltatásokat nyújtani:

- teljeskörű jogi képviselet a befektetőkkel történő tárgyalások során, akár befektetés bevonásáról, akár a befektető kilépéséről legyen szó
- felkészítés a jogi és pénzügyi átvilágításra
- term sheet és befektetési tárgyalások során történő közreműködés
- term sheet és befektetési (szindikátusi) szerződések előkészítése, véleményezése és kapcsolódó jogi tanácsadás
- szabályozott piaci bevezetés, kötvénykibocsátás
- általános jogi tanácsadás társasági és cégjogi, munkajogi, szellemi alkotásokkal kapcsolatos kérdésekben, valamint peres és nem peres eljárásokban.

 

Szervezetfejlesztés, belső szabályozás


Csapatunk jelentős tapasztalattal bír belső szabályzatok elkészítésében, különösen belső szervezeti szabályozók (így különösen SZMSZ, befektetési politika, portfóliókezelési szabályzat stb.), valamint ügyvezetői-, felügyelőbizottsági-, illetve tanácsadó testületek (board) ügyrendjének kidolgozásában. Irodánk számtalan alkalommal készített olyan komplex organogram által megtervezett belső szabályzatokat, amelyek a legszélesebb körben fedték le a tulajdonosok vagy a vezető testületek által szabályozni kívánt területek körét.

Szellemi alkotások joga


Annak érdekében, hogy Irodánk ügyfelei a versenytársaikhoz képest a legelőnyösebb pozíciót élvezhessék a termékek és technológiák piacán, a dr. Pintér Attila Ügyvédi Iroda a létrehozott művek és alkotások védelme érdekében szerzői jogi és iparjogvédelmi területtel kapcsolatos tanácsaival segíti ügyfeleit.

Teljes körű tanácsadási tevékenységet folytatunk a szerzői jog valamennyi kérdésével kapcsolatban. Immár több éves gyakorlatunk alapján kiemelten foglalkozunk az IT joggal vagy software joggal, és napi gyakorlatunkká vált a különféle felhasználási szerződések előkészítése és letárgyalása.

A szabadalmi ügyekben (IP jog) képviseljük ügyfeleinket a különféle hasznosítási szerződések előkészítésében, valamint a szabadalmakkal kapcsolatos jogvitákban. Az úgynevezett védett ismeretek (know-how) igen széleskörű eljárásrendet, vagy alkalmazott gyakorlatot jelenthet, aminek megfelelő jogvédelme nélkülözhetetlen, akár a vállalkozás belső viszonyaiban (pl. munkajogviszonyok), akár külső személyekkel szemben. Irodánk kollégái naprakész válaszokkal szolgálnak az újfajta védett ismeretek tényleges jogi védelmének maximális biztosításával kapcsolatos kérdésekben.

 
 

Ingatlan jog


Ingatlanjogi praxisunkban vállaljuk az ingatlan adásvételi, vagy ajándékozási szerződések elkészítését és a tranzakció teljes körű jogi lebonyolítását, melynek során mind az eladói, mind a vevői oldal érdekeit magas színvonalon tudjuk képviselni. Szolgáltatásaink részét képezi az ingatlanok gyors tehermentesítése, illetve bankhitel esetén a finanszírozó bankkal történő egyeztetések lefolytatása, valamint az ingatlanokat terhelő biztosítéki szerződések (jelzálogjog alapítása, tartozás elismerése, vételi-, eladási-, elővásárlási jogos szerződések stb.) elkészítése.

Peres képviselet


A peres képviselet Irodánk által nyújtott jogi szolgáltatások egyik klasszikus szakterülete. Irodánk a hagyományos értelemben vett peres képviselet ellátása mellett teljes körű segítséget nyújt ügyfelei számára valamennyi nem peres eljárásban is, így különösen a követeléskezeléssel, fizetési meghagyásos eljárásokkal összefüggésben.

A hagyományos gazdasági, illetve polgári jogi jogvitákkal kapcsolatos perek mellett munkaügyi perekben, illetve felszámolási perekben is képviseljük ügyfeleink érdekét.

Hitvallásunk szerint nem minden jogvita végződik a bíróságon. Hiszünk abban, hogy egy kialakulóban lévő jogvita békés megoldásra való törekvésével megelőzhető, amellyel időt, energiát és költséget takarítunk meg ügyfeleink részére.

 
 

Munkajog


Irodánk munkajoggal kapcsolatos jogi szolgáltatása felöleli a munkavállalói jogviszony létesítésétől a munkaviszony megszüntetéséig tartó, valamint a munkaügyi perekben történő képviseletet. Irodánk leggyakrabban a vállalkozásokat érintő munkajogi kérdésekkel foglalkozik, de számos alkalommal láttunk már el jogi képviseletet a munkavállalók érdekében eljárva.

Munkajogi praxisunkban a munkaszerződésekkel kapcsolatos teljes körű jogi tanácsadáson kívül, a munkavállalókat érintő szabályzatok készítése vagy véleményezése képezi általában megbízásunk tárgyát. A klasszikus munkajogi kérdéseken kívül mind gyakrabban kap figyelmet a megfelelő versenytilalmi vagy csábítási klauzula kidolgozásának szükségessége, vagy a szellemi alkotásokkal kapcsolatos rendelkezések kimerítő szabályozása. Ez utóbbi kérdéskör szoros kapcsolatban áll a szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogterületekkel, így szinte kivétel nélkül kiemelt figyelemmel dolgozzuk ki az IP, IT (software), vagy know-how jogvédelemmel kapcsolatos klauzulákat.

A fentieken kívül szakmai támogatást nyújtunk a munkavállalói ösztönző rendszerek kidolgozásában és vállalatirányítással kapcsolatos kérdésekben is. E körben egyre nagyobb gyakorlata alakul ki a különféle munkavállaló résztulajdonosi programoknak (MRP, és vesting klauzulák), amelyek nem csak a munkáltató, hanem a munkavállaló érdekeit is megfelelően képesek védeni, egy pontosan kidolgozott szerződésrendszer keretei között.

Szerződések joga


Irodánk széleskörben készíti elő, vagy véleményezi a vállalkozások által használt legtöbb szerződéstípust. Így különösen az alábbi szerződések előkészítésében rendelkezünk tapasztalattal:

- vállalkozási szerződések, különösen fő-, és alvállalkozási (tervezési és kivitelezési szerződések), kutatási szerződések
- szállítási szerződések (azaz termékek előállítása és fuvarozása a megrendelő részére)
- fuvarozási szerződések
- megbízási szerződések
- ingó- és ingatlan adásvételi és ajándékozási szerződések
- ingó- és ingatlan bérleti szerződések
- kölcsön és hitelügyletek, ide értve természetes személyek, vagy vállalkozások egymás közti finanszírozási műveleteit, de az üzletszerű hitelezést is (bankok, pénzügyi vállalkozások stb.)
- biztosítéki szerződések, így többek között zálog szerződések, opciók (eladási, vételi jogos szerződések), kezesi szerződések, vissza-, és elővásárlási szerződések stb.
- felhasználási szerződések (licencszerződések), de kiemelten software felhasználási szerződések
- hasznosítási (szabadalom használatát megalapozó) szerződések, valamint alkalmazotti és szolgálati találmányok esetében munkaszerződések szerkesztése