ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 1. június 15. napjától hatályos

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a lent Adatkezelőként meghatározott White Unicorn Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (azaz az alább meghatározott Adatkezelő) által a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvánnyal együttműködésben megrendezésre kerülő startup speedmentoring és workshop eseményre (a továbbiakban: ,,Esemény”) jelentkező résztvevők, mint érintettek adatai tekintetében, az Esemény előkészítése és lefolytatása során végzett adatkezelésről az érintettek számára tájékoztatást és információkat nyújtson. Érintettnek minősülnek e körben azon személyek, akik külön, vagy valamely projektre szerveződött csapatban vagy egy gazdasági társaság tagjai, illetve ügyvezetéseként az Eseményre jelentkeznek, valamint amennyiben arra kiválasztásra kerülnek az Eseményen részt vesznek. Az alább meghatározott Adatkezelő szerződő partnereinek, azaz azon személyeknek, akikkel az Adatkezelő szerződéses kapcsolatba lép, és – amennyiben ilyen felmerül – e személyek természetes személy képviselőinek (ideértvé különösen törvényes és szervezeti képviselőket és meghatalmazottakat) személyes adatai kapcsán az Adatkezelő a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”); a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról; valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) betartásával járnak el.  Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait bizalmasan kezeli, azok védelméről gondoskodik, továbbá megteszi azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR és az egyéb adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelő

White Unicorn Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1115 Budapest, Keveháza utca 1-3., telefon: +36 1 615 4383, e-mail: info@whiteunicorn.hu, a továbbiakban: „Adatkezelő”)

 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama 

Az Adatkezelő az érintett alapvető természetes azonosító adatai közül a nevét, valamint egyéb adatait, úgy mint, telefonszám, e-mail címet, továbbá a bemutatkozó videóban megjelenített képi és hanganyagot kezeli. A természetes azonosító adatok, valamint az egyéb adatok az Adatkezelő által kerülnek rögzítésre.

Adatkezelő nem kezel különleges adatokat.

 1. Regisztráció során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés
Adatkezeléshez kapcsolódó tevékenység Eseményen való részvételi szándék megérkeztének visszaigazolása, Érintettel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, az Esemény résztvevőinek kiválogatása a jelentkezők közül
Érintett Az Eseményre regisztráló személy, valamint jogi személy esetében e személy természetes személy képviselői.
A kezelt adatok Természetes azonosító adatok közül: név, valamint a kapcsolattartás információi, úgy mint: telefonszám, e-mail cím, továbbá az Adatkezelő részére megküldött bemutatkozó videóban megjelenített, természetes személyekről készült kép és hangfelvétel, és az Érintettek által esetlegesen ezen felül rendelkezésre bocsátott személyes adatok.
Adatkezelési cél Az Adatkezelő általi kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Érintettel az az Eseményt megelőzően, az Esemény résztvevőinek kiválasztása.
Adatkezelés időtartama Tekintettel az adatkezelés jogalapjára, az adatkezelés megszűnik abban az esetben, ha az Érintett visszavonja a hozzájárulását az adatkezeléshez.

Amennyiben az adott Érintett projektje nem kerül kiválasztásra azon 6 (hat) csapat közé, akik jogosultak részt venni az Eseményen, az adatkezelés megszűnik az Értintetteknek az Eseményre értesítését követő 30 napon belül (annak érdekében nem kerülnek azonnal törlésre az adatok, hogy valamely projekt visszalépése esetén felajánlható legyen a részvétel az eredetileg ki nem választott Érintett részére). (Az Érintett és az Adatkezelő további adatkezelésben is megállapodhatnak a későbbiekben, pl. hírlevél küldése körében). Amennyiben az Érintett projektje kiválasztásra kerül, úgy a lenti 2. pont szeriont történik az adatkezelés.

Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. a), az érintett hozzájárulása.

 

 1. Az Eseményen részt vevők kiválasztását követően, az Eseményen valórészvételhez kapcsolódó adatkezelés
Adatkezeléshez kapcsolódó tevékenység Szerződéskötés és az Esemény lefolytatása azon 6 (hat) csapat vonatkozásában, amelyek az Esemény során kiválasztásra kerülnek
Érintett Az Esemény során kiválasztott 6 (hat) csapat tagjai, illetve az Eseményen részt vevő képviselői
A kezelt adatok Természetes azonosító adatok közül: név, valamint a kapcsolattartás információi, úgy mint: telefonszám, e-mail cím.
Adatkezelési cél Az Adatkezelő az Eseményen történő részvételről szóló dokumentáció érintettel történő aláírása, azt megelőző egyeztetések lefolytatása, valamint azt követően az Esemény megtartása az érintett részvételével, valamint mindezek során és mindezekhez kapcsolódóan kapcsolattartási és tájékoztatás az érintett irányába.
Adatkezelés időtartama Mindaddig, amíg az Adatkezelővel kötött szerződés alapján jogok gyakorolhatóak vagy kötelezettségek teljesítendőek, azaz főszabály szerint az 5 éves elévülési idő elteltéig, amennyiben az nem hosszabbodik meg.
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. b), az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

Az Adatkezelő nem végez profilalkotást.[1]

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek

Az adatokhoz az Adatkezelő munkatársai, illetve jelen Tájékoztatóban megnevezett további adatfeldolgozók férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében. Így például a jelen tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozók a szolgáltatásnyújtás, az ügykezelés, adatfeldolgozás érdekében megismerhetik a személyes adatokat.

Adattovábbítás

Az Érintett adatai főszabály szerint nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére. Egyéb harmadik személynek, vagy címzettnek adattovábbítás legfeljebb abban az esetben történik, ha előre tájékoztatást küldünk az esetleges címzettről és ezt követően az érintett ehhez előzetesen hozzájárul, vagy azt egyébként jogszabály írja elő. Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során személyes adatokat nem továbbít harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére.

Adatbiztonsági intézkedések:   

Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá felhívja azon harmadik felek figyelmét, akiknek az érintett adatai továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírják.

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és elektronikus adatmegőrzési helyét a 1115 Budapest, Keveháza utca 1-3. alatt található számítógépek képezik.

Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adatokhoz, az Adatkezelő az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatok megőrzését és akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést: a számítógépek jelszóval és tűzfallal védettek.

Az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.  

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Az érintettek jogai

A fentiekben rögzített jogosultságokon túlmenően az érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés kapcsán:

A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatok hozzáféréséhez való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzett vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, melynek értelmében kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátják. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A fentiek szerinti jogok az Adatkezelő fent megjelölt elérhetőségein keresztül gyakorolhatók.

Helyesbítés joga:

Az Adatkezelő az érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult arra, hogy kérje hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 3. megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
 4. a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
 5. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést[2]; vagy
 1. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelyeknek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez („elfeledtetéshez”) való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett a jelen tájékoztatóban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal a kitétellel, hogy amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általuk végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Adatfeldolgozás  

Az Adatkezelő az alábbi harmadik személy adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány (székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2. V. emelet, telefon: 06-1-610-5535, e-mail: kapcsolat@kbka.org/kekbolygo): A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány közreműködik annak során, amikor az Adatkezelő kiválasztja az esemény résztvevőit a jelentkezők közül. Ennek során az Adatkezelő egyeztet a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvánnyal annak megállapítása során, hogy mely jelentkezők jelentkezése kerüljön elfogadásra.

Dr. Pintér Attila (születési idő: 1985. szeptember 30., telefon: +36-20-530-3656, e-mail: pinyoa14@gmail.com):               Dr. Pintér Attila közreműködik annak során, amikor az Adatkezelő kiválasztja az esemény résztvevőit a jelentkezők közül. Ennek során az Adatkezelő egyeztet Dr. Pintér Attilával annak megállapítása során, hogy mely jelentkezők jelentkezése kerüljön elfogadásra.

Az Eseményen részt vevő mentorok: Az Esemény részeként megtartásra kerülő képzések során az Érintettek harmadik személy mentorokkal kerülhetnek kapcsolatba, akik a hatékony mentorlás előkészítése érdekében az Adatkezelőtől megkaphatják az Érintettek által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat.

Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok 

16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülői felügyeletet gyakorló személytől ehhez engedélyt kértek. A személyes adatoknak az Adatkezelő rendelkezésére bocsátásával a szülő, mint érintett kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Felhívjuk a figyelmet különösen arra az esetre, amikor egy személy adja le a jelentkezést az Eseményre több részt venni kívánó természetes személyből álló projektcsapat helyett és nevében, mely esetben valamennyi olyan érintett tekintetében, akinek személyes adatra az Adatkezelő rendelkezésére bocsátásra kerül a jelentkezés során (így többek között az annak keretében megküldött videóban) jelen bekezdés alkalmazandó. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, az Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha Ön harmadik személy – például fogyasztó – nevében jár el, jogosultak vagyunk kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az Adatkezelő biztosítja, hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül továbbításra, sem az Adatkezelő által felhasználásra. Kérjük, hogy a Kapcsolati Adatok címben meghatározott elérhetőségeinken haladéktalanul közölje velünk, ha tudomására jut, hogy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott személyes adatot az Adatkezelő rendelkezésére.

 Kapcsolati adatok

A rendszerben tárolt személyes adataival és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését kérjük juttassa el az Adatkezelő vonatkozásában info@whiteunicorn.hu e-mail címre, illetve írásban a 1115 Budapest, Keveháza utca 1-3.szám alatti címre. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban – az Ön érdekében – csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.

Jogorvoslat

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségek valamelyikén.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu] bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet az arra való hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

[1] Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat a felhasználóhoz fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére (pl. személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, egészségi állapothoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők) elemzésére vagy előrejelzésére használják.
[2]A személyes adatok közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból folytatott kezelését az érintett jogait és szabadságait védő megfelelő garanciák mellett kell végezni. E garanciáknak biztosítaniuk kell, hogy olyan technikai és szervezési intézkedések legyenek érvényben, melyek biztosítják különösen az adattakarékosság elvének betartását. Ezen intézkedések közé tartozhat az álnevesítés, amennyiben az említett célok ily módon megvalósíthatók. Amennyiben e célok megvalósíthatók az adatok oly módon történő további kezelése révén, amely nem vagy már nem teszi lehetővé az érintettek azonosítását, a célokat ilyen módon kell megvalósítani.